Over de Stichting Theater for Life

De Stichting Theater for Life werd opgericht op 21 december 2017 en is sinds de dag van haar oprichting een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (fiscaal nummer: 8582 88 187). In het kader van deze ANBI-status en de wens vanuit de stichting om uitvoering te geven aan maximale transparantie rondom de stichting, worden de hierna volgende zaken gepubliceerd:

 1. NAW-/contactgegevens
 2. Bestuur
 3. Beloningsbeleid Bestuur
 4. Doelstelling van de stichting
 5. Beleid & principes
 6. Verslag van uitgeoefende activiteiten
 7. Financiële verantwoording

 

NAW/contactgegevens

Stichting Theater for Life
Eerste Jan van der Heijdenstraat 152 2
1072 VD AMSTERDAM
www.theaterforlife.nl
info@barcodeforlife.nl
Bankrekeningnummer NL10 INGB 0008 1052 57

 

Bestuur
Stichting Stelvio for Life heeft 3 statutair bestuurders in de personen van:

 • de heer G.P.J. Kuijer, voorzitter
 • mevrouw A.G.J. Hollander, secretaris
 • de heer R.J. Guijt, penningmeester

 

Beloningsbeleid Bestuur
Beleid van de Stichting Theater for Life is dat er geen bezoldiging aan bestuurders wordt toegekend of uitgekeerd. Niet direct en niet indirect. Dit beleid past in het totale beleid van de Stichting Theater for Life.

 

Doelstelling van de stichting
Doelstelling van de Stichting Stelvio for Life is om door middel van theatervoorstellingen geld in te zamelen ten bate van de Stichting Barcode for Life. De Stichting Barcode for Life heeft zich ten doel gesteld om geld in te zamelen voor fundamenteel onderzoek naar een persoonlijke, op de patiënt en zijn/haar specifieke kanker toegespitste behandeling, gebaseerd op DNA-analyse. Aan dit onderzoek – en de toepassing van de uitkomsten van het onderzoek – wordt uitvoering gegeven in het Center
for Personalized Cancer Treatment (www.cpct.nl), een samenwerkingsverband van een groot aantal Nederlandse academische centra. Missie van het Center for Personalized Cancer Treatment is:

 • Elke individuele kanker kan worden geanalyseerd.
 • Iedere patiënt krijgt een behandeling die 20% meer doelmatig is dan nu.
 • Iedere patiënt wordt voor 50% minder blootgesteld aan onnodige bijwerkingen van
  medicijnen die bij hun specifieke kanker niet werken.
 • Kanker wordt deels teruggebracht tot een chronische ziekte.

Informatie over CPCT en over de Stichting Barcode for Life wordt op de website naar verwezen, onder meer door middel van links naar de betreffende websites (www.cptc.nl en www.barcodeforlife.nl).
De Stichting Theater for Life geeft uitvoering aan haar doelstelling door 1x per jaar in een theater in Nederland een benefietavond te organiseren, waarbij de opbrengst van de toegangskaarten geheel ten gunste komt aan de Stichting Barcode For Life.

 

Beleid & principes
Het beleid van de stichting Theater for Life hangt direct samen met een tweetal principes die coute que coute hoog worden gehouden, te weten: Elke euro sponsorgeld naar het goede doel en Persoonlijk. Daarnaast zijn er uiteraard beleidsregels rondom de avond van het evenement, teneinde een en ander op verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.

Elke euro naar het goede doel
Een beleid dat er niet alleen op is gericht om de kosten van de stichting tot een minimum te beperken, maar bovenal is ingegeven door meest belangrijke principe van de stichting, te weten dat elke euro sponsorgeld die door deelnemers aan Stelvio for Life bijeen wordt gebracht, ten goede komt aan het goede doel.

Dat betekent dat de eigen kosten van de stichting en de kosten van het evenement dat door de stichting wordt georganiseerd, zo laag mogelijk worden gehouden, onder meer door bepaalde onvermijdelijke kosten te laten sponsoren door bedrijven.
In de financiële verslaglegging van de stichting, wordt transparant verantwoord dat het beleid concreet is uitgevoerd en dat de door de deelnemers bijeengebrachte sponsorgelden, voor de volle 100% ten goede komen aan het goede doel.

Persoonlijk
Barcode for Life en het Center for Personalized Cancer Treatment staan heel nadrukkelijk voor een persoonlijke, individuele behandeling van kanker. Omdat ‘persoonlijk’ hier zo kenmerkend in is, is ‘persoonlijk’ ook een woord dat zowel Barcode for Life als de evenementen die ten bate van Barcode for Life worden georganiseerd moet kenmerken.

Voor de stichting Theater for Life is ‘persoonlijk’ heel concreet vertaald in enerzijds het maximeren van het aantal deelnemers aan het evenement en anderzijds de persoonlijke momenten tijdens de benefietavond.
Het aantal deelnemers dat de benefietavond van Theater for Life kan bijwonen, wordt gemaximeerd op de capaciteit van het theater waarin de avond plaats vindt, rekening houdend met de uitvoerbaarheid van de persoonlijke momenten.

Kijkend naar de persoonlijke momenten, dan zijn die er zowel vóór de show bij de verwelkoming al dan niet gecombineerd met een walking diner, tijdens de pauze, alsmede tijdens de naborrel waarbij een hapje en een drankje zullen worden aangeboden waarbij zowel vanuit het bestuur van de stichting Barcode for Life een toelichting wordt gegeven op belangrijke ontwikkelingen als vanuit het Center for Personalized Cancer Treatment.

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij naar het geheel van deze website. De website ademt wat Theater for Life is en inhoudt en vertelt daarmee zijn eigen verhaal. Verder is in het jaarverslag, naast de financiële verantwoording, ook een verslag van de uitgeoefende activiteiten te vinden.

 

Financiële verantwoording
Wij verwijzen naar het jaarverslag, waarin wij in alle transparantie verantwoording afleggen over activiteiten en financiën. De jaarrekening in het jaarverslag zal worden voorzien van een samenstellingsverklaring door een accountant.